Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin

Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus

Thrombus

Myocardial Infarction

Pyogenic Granuloma

Hemangioma

Venous Thrombosis

  • Lökoklastik vaskülit

Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.

17751- Venöz trombüs

Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.

  • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)

El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.

– Kavernöz hemanjiom

İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.

  • Kronik infarkt ve trombüs

Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.

Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.

Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları

References:

results matching ""

    No results matching ""