Last updated:01/04/2015

Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi

Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması

Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek

Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi

Slides:

  1. Kriptokok menenjiti

Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).

Resim 1A:

Resim 1B:

Resim 1C:

Resim 1D:

  1. Subakut infarkt

Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.

Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.

Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.

Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.

Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.

Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.

  1. Pilositik Astrositom

Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.

Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.

Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.

Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.

Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.

  1. Meningiom

Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.

Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.

Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.

References:

Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19

results matching ""

    No results matching ""